fbpx

Investování

Úspěch není náhoda. Úspěch je volba!

Co je to investování?

Investování je vklad finančních prostředků „někam“ za účelem jejich zhodnocení.

Finance, které chceme investovat, by měly být naše volné prostředky. Neměli bychom investovat půjčené peníze. Osobně bych se při takové investici necítil dobře.

V první větě jsem napsa, že jde o „vklad finančních prostředků někam“. Kam je tedy můžeme vložit? Investovat můžeme například do nějakého podnikatelského záměru. Aktuálně je svět plný nejrůznějších start-upů. Nejčastější, a také nejjednoduší, je investovat finanční prostředky do akcií.

Do akcií můžete investovat napřímo, nebo prostřednictvím zprostředkovatele (makléře, nebo investiční společnosti).

Jak posuzujeme investice – investiční trojúhelník

Při posuzování investice se setkáte se třemi základními kritérii. Je to výnosnost, riziko a likvidita. A toto tvoří tzv. investiční trojúhelník.

investiční trojúhelník
  1. Výnosnost vyjadřuje, kolik peněz investor vydělá vzhledem k investované částce. Je potřeba brát v úvahu i vedlejší náklady investice. Při investování do akcií mezi ně určitě patří poplatky za otevření a uzavření obchodu, daně a očekávaná inflace. Výpočet výnosnosti je základ pro naše investiční rozhodnutí. Zpravidla výnosnost vyjadřujeme v procentech.
  2. Riziko je ve své podstatě nebezpečí, že náš skutečný výnos se v budoucnu bude lišit od toho očekávaného. Existuje několik typů rizik. Mezi rizika při investování do akcií se můžeme bavit o
    • riziku trhu – nepředpokládané politické změny, přírodní katastrofy, pandemie apod.
    • inflační riziko – v důsledku inflace klesne kupní síla investice.
    • riziko likvidity – může se projevit v okamžiku, kdy bude investor chtít svá aktiva prodat, avšak v daný moment nenajde kupce.
  3. Likvidita vyjadřuje schopnost, jak rychle je možné prodat podkladové aktivum (například akcie) a získat za ni zpět hotovost. Proto u investování do akcií si vybíráme akcie (nebo trhy) s vysokou likviditou.

Zcela určitě bychom u našich investic chtěli vysoký výnos, nízké riziko a okamžitou likviditu. Tahle kombinace však není možná.

Platí, že pokud chce investor docílit vyšší výnosnosti ze své investice, musí podstoupit vyššímu riziku. Mezi výnosností a rizikem existuje příma úměra. Nepřímá úměra však existuje mezi výnosností a likviditou. S vyšší výnosností často klesá možnost rychlého získání hotovosti zpět.

Takže ve výsledku hledáme takové investice, kdy se spokojíme s výnosem za přijatelného rizika při požadované likviditě.

Investoři versus spekulanti

Na závěr bych právě zde chtěl připojit a zdůraznit rozdíl mezi investory a spekulanty.

Investor usiluje o dlouhodobé zhodnocení investice. Zajímá se o výnosnost, riziko a likviditu konkrétní investice. Investor se před nákupem akcií dané firmy zajímá o celkové hospodaření firmy, její management, produkty, vizi a dlouhodobou strategii.

Spekulant usiluje o krátkodobé maximální zhodnocení investice. Při koupi akcií některé firmy ho zajímá zpravidla jen aktuální ekonomický stav dané firmy. Někdy ani to ne a při rozhodování se řídí především vývojem tržní ceny v nedávné minulosti. Spekulanti často kladou důraz na technickou analýzu dané akcie.